Σχετικά
Η UCANDRONE PC είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων UAS (Unmanned Aerial Systems), με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών – εφαρμογών από αέρος επισκόπησης, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται στη συνδυασμένη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένων Drones και επίγειων συστημάτων ελέγχου.
Showcase Works
Επικοινωνήστε μαζί μας!
open

PRECISION AGRICULTURE

Εφαρμογές & Υπηρεσίες UCANDRONE με χρήση
μη επανδρωμένων συστημάτων στην Γεωργία Ακριβείας
 

UAS εφαρμογές

Για την Γεωργία Ακριβείας

Διαχείριση καλλιεργειών με βάση τις πραγματικές ανάγκες Ορθολογική και αποτελεσματικότερη χρήση νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων Αντιμετώπιση υπερλίπανσης ή τροφοπενίας Τοπική ελεγχόμενη άρδευση Προστασία εδάφους, υπογείων υδάτων και γενικά του περιβάλλοντος
Απόδοση καλλιεργειών Ακριβής εκτίμηση απόδοσης καλλιεργειών Βελτιστοποίηση συγκομιδής και αύξηση της από-δοσης της παραγωγής
Αντιμετώπιση ασθενειών
Πρόληψη, ανίχνευση και μετριασμός ασθενειών
Παρακολούθηση και καταγραφή
υγρασίας, παρασίτων, εξάπλωσης ζιζανίων, έξαρσης επιδημιών, διάβρωσης εδαφών
Διαλειτουργικά αρχεία επισκόπησης
Απογραφή καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίους
 

Πλεονεκτήματα

Σε σχέση με συμβατικές μεθόδους

Μικρότερο κόστος καταγραφής
Ολοκληρωμένη, ακριβής και λεπτομερής πληροφόρηση
Ορθολογική και αποτελεσματικότερη χρήση των χημικών εισροών
Βελτιστοποίηση συγκομιδής
Αύξηση απόδοσης καλλιέργειας
Προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων
Ικανότητα διαχείρισης συστημάτων ποιότητας αφού όλα τα δεδομένα καταγράφονται
Εξασφάλιση πιστοποιήσεων και Βελτίωση ποιότητας των προιόντων
 

UAVs κατασκευής UcanDrone για γεωργία ακριβείας

UCANDRONE και «Έξυπνη» Γεωργία

Πρώτοι παγκοσμίως στον τομέα της πρόληψης στη Γεωργία Ακριβείας

Είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως που αξιοποιήσαμε την τεχνολογία των μη επανδρωμένων, ιπτάμενων συ-στημάτων UAS, της τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων GIS σε εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας, όχι μόνο στην καταγραφή και στην επισκόπηση, αλλά και στον τομέα της πρόβλεψης.

 

Custom Built Platforms ειδικά για τον Ελληνικό χώρο
Σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε δικές μας ειδικές πλατφόρμες, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Ελληνικού χώρου, (έντονο ανάγλυφο, κλιματικές εναλλαγές, κατακερματισμένο κλήρος). Πρόκειται για μικρά, ευέλικτα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με τον πλέον προηγμένο εξοπλισμό σε κάμερες και αισθητήρες, κατάλληλα για επιχειρήσεις στον τομέα της ακριβούς γεωργίας, τα οποία σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες πλατφόρμες (δορυφόρους, επανδρωμένα αεροσκάφη, γε-ωργικούς ελκυστήρες), μπορούν να προσφέρουν: n απεριόριστη περιοδικότητα στη λήψη δεδομένων, χωρίς προβλήματα νεφοσκεπής n υψηλή χωρική ανάλυση n ασύγκριτα χαμηλό κόστος χρήσης ή κτήσης n δυνατότητα επιτόπιας επεξεργασίας δεδομένων Οι UAS πλατφόρμες της UCANDRONE, είναι άμεσα διαθέσιμες και για αγορά ή μίσθωση, με πλήρη τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας.

 

Υπερυψηλή χωρική διακριτικότητα
Όπως και οι επανδρωμένες πτήσεις ή οι δορυφόροι, έτσι και τα μη επανδρωμένα συστήματα της UCANDRONE, δεν κάνουν τίποτε παραπάνω απ’ το να καταγράφουν την αντανάκλαση του φωτός. Όμως σε αυτά η χωρική πληροφορία διαφέρει ποιοτικά, αφού το φως δεν χρειάζεται να διανύσει τόσο μεγάλο μέρος της ατμόσφαιρας και, λόγω ακριβώς της δυνατότητάς τους να πετούν χαμηλά, η χωρική ανάλυση που μας δίνουν, μας επιτρέπει να διακρίνουμε έως και 2εκατοστά αντι για 30μέτρα! Αυτή η υπερυψηλή διακριτικότητα, μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερη ανάλυση της φυλλωσιάς σε μι-κρά φυτά σε κατακερματισμένους κλήρους, στον εντοπισμό μικρών συστάδων, όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση με άλλον τρόπο.

 

Από το “σημειακό” στο “χωρικό” επίπεδο : μια πραγματική επανάσταση.
Με τις πλατφόρμες της UCANDRONE και με ταυτόχρονη χρήση της Τηλεπισκόπησης και των GIS συστημάτων, μετατρέπουμε το «σημειακό» σε «χωρικό» επίπεδο, καθιστώντας έτσι εφικτή την αμφίδρομη χρήση των αποτελεσμάτων, εμφανίζοντάς τα στο χώρο και στον χρόνο, έννοιες απόλυτα συνυφασμένες με την γεωργία και το περιβάλλον.

 

Καλύτερη αποτύπωση, ευκολότερη ερμηνεία, λεπτομερέστερη ανάλυση
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια αποτύπωσης δε-δομένων σε χάρτες, να κάνουμε ευκολότερη την ερμηνεία τους, να εξασφαλίσουμε δυνατότητες πολύ-κριτηριακής ανάλυσης, επιλογής ζωνών επιρροής και αποκλεισμού, με στόχο την μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της παραγωγής.
 

 

Βελτίωση ποιότητας – Πρότυπα πιστοποίησης
Με την συνεχή καταγραφή και μοντελοποίηση, δίνεται η δυνατότητα να αντιστρέψουμε την υπερλίπανση προς όφελος των υφιστάμενων καλλιεργειών, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα. Έτσι οι αγρότες μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πόρο και να επανέλθουν στην ενεργό παραγωγή χωρίς την ανάγκη επιδοτήσεων και με αποτελέσματα σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα πιστοποίησης.
 

 

 
Με μία και μόνο καταγραφή, δεδομένα για πολλές, διαφορετικές υπηρεσίες
Τα δεδομένα που παράγει η πλατφόρμα μπορούν να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, που για να τα αποκτήσει κάποιος αυτή τη στιγμή, πρέπει να συνεργαστεί με πάνω από 4 διαφορετικούς επιστήμονες-επαγγελματίες. Έτσι ένας καλλιεργητής μπορεί να έχει σε ένα μόνο «πακέτο» πολλές διαφορετικές υπηρεσίες ταυτόχρονα, όπως για παράδειγμα: αναφορά ή χάρτη για τις ανάγκες της λίπανσης κάθε φυτού, για την πρόοδο και την προσδοκώμενη ποιότητα της παραγωγής, προτάσεις για την επίτευξη πιστοποιημένης παραγωγής και ποιότητας στα πλαίσια της GAP, τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες συμβατές με το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

 

Διαλειτουργικότητα
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των Ucandrone UAS στην Γεωργία ακριβείας, στα πλαίσια της εξασφάλισης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, είναι η ευελιξία και η διαλειτουργικότητα του παραδοτέ-ου υλικού και των δεδομένων του συστήματος, δηλαδή η δυνατότητά του να συνδέεται και να λειτουρ-γεί απρόσκοπτα με άλλα συμβατά συστήματα. Μικρότερο κόστος πληροφορίας Το κόστος πτήσης είναι μηδαμινό και το μόνο που απαιτεί είναι την φυσική παρουσία του αεροσκάφους, σε αντίθεση για παράδειγμα με το πολύ μεγάλο κόστος της αεροφωτογράφισης με επανδρωμένο αερο-σκάφος. Συγκριτικά δε με τις δορυφορικές εικόνες, η παραγόμενη εικόνα είναι πολύ υψηλότερης ανάλυ-σης, χωρίς το πρόβλημα της νεφοκάλυψης και μπορεί να επαναληφθεί οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε, α-κριβώς στο σημείο που θέλουμε. Χρησιμοποίηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα οι πλατφόρμες της UCANDRONE είναι ευέλικτες, επεκτάσιμες, εύκολα προσαρμόσιμες σε κάθε άλλη ανάγκη.
 

 

 

Τρισδιάστατη απεικόνιση

Η χωρική τρισδιάστατη απεικόνιση σε ψηφιοποιημένη μορφή, με βάση τις αρχές της φωτογραμμε-τρίας, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στις βιομηχανικές εφαρμογές, ιδιαίτερα στη συγκριτική αποτύπωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Οποιαδήποτε κατασκευή ή τροποποίηση βιομηχανικής εγκατάστασης γίνεται ευκολότερα, με μικρό-τερο κόστος και λιγότερο χρόνο, όταν έχει αποδοθεί χωρικά σε ψηφιοποιημένη μορφή.

Η απεικόνιση αυτή πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της φωτογραμμετρίας.

Διαδοχικές φωτοληψίες, συγκεκριμένης επικάλυψης και χαρακτηριστικών, επεξεργάζονται από ειδικό λογισμικό και στη συνέχεια επεξεργάζονται με φωτογραμμετρικές διαδικασίες.

Αμέσως μετά, με εφαρμογή αριθμητικών υπολογισμών εξάγονται τρισδιάστατες απεικονίσεις του εδάφους σε:

  • DTM - Digital Terrain Model
  • DSM - Digital Surface Model
  • DEM - Digital Elevation Model

Στη συνέχεια, αφού διορθωθούν γεωμετρικά (γεωαναφορά), αποκτούν γεωδαιτικές συντεταγμένες στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς, ενώ τα αποτελέσματα απεικονίζονται σε ορθοφωτοχάρτες υψηλής ακρίβειας και σε 3D ψηφιακά μοντέλα

Tρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής μελέτης

 

Bίντεο ανάλυσης 4Κ κατά την πτήση επιθεώρησης σε βιομηχανική επιχείρηση

Βίντεο καταγραφής ανάλυσης 4Κ

Η χρήση video καταγραφής ανάλυσης 4Κ, μας παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας που μπορούμε να έχουμε σήμερα.

Η ανάλυση αυτή ποικίλει από 3840x2160 έως 4096x3112 pixels, δηλαδή υπερ-διπλάσια της αντίστοι-χης full HD ποιότητας εικόνας, με δυνατότητα καταγραφής λεπτομερειών με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με δυνατότητα real time επιθεώρησης από το έδαφος.

 
 
 

Real time Monitoring & Post Inspection

Ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο από το έδαφος καθώς και πρόβλεψη καταγραφής της εικόνας στην πλατφόρμα, για μετέπειτα παρακολούθηση από εξιδεικευμένους τεχνικούς.

 
 
 

Στιγμιότυπα από θερμική και οπτική επιθεώρηση σε πυλώνα υψηλής τάσης. Φαίνονται οι διαφορετικές κλίμακες χρωμάτων που μπορεί να επιλέξει ο επιθεωρητής με την εναλλαγή ενός κουμπιού ώστε να τον διευκολύνει στην αναγνώριση της αύξησης της θερμοκρασίας.]

Επιθεώρηση στο οπτικό και θερμικό φάσμα, με ένα μόνο διακόπτη

Η παρεχόμενη εικόνα μπορεί να είναι στο οπτικό και το θερμικό φάσμα, με δυνατότητα εναλλαγής με τη βοήθεια ενός διακόπτη.

Η θερμική εικόνα μπορεί να λάβει οποιαδήποτε κλίμακα θελήσει ο επιθεωρητής, δηλαδή να μεταβάλει τα χρώματα με τα οποία φαίνεται η διαφορά θερμοκρασίας (άσπρο, μαύρο σε κλίμακα του γκρι, ή παλέτα χρωμάτων).

 
 
 

Δυνατότητα εστίασης – αυτόνομου χειρισμού κάμερας

Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα εστίασης (zoom) και στις δυο επιλογές του φάσματος αλλά και ανεξάρτητης μετακίνησης της κάμερας στους δύο άξονες.

Έτσι ο επιθεωρητής είναι σε θέση να εστιάσει όπου κρίνει ο ίδιος απαραίτητο κατά την διάρκεια της πτήσης, με την βοήθεια ενός διακόπτη αλλά και να στρέφει την κάμερα όπως αυτός επιθυμεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με ξεχωριστό χειριστήριο, ανεξάρτητα από την κίνηση και τη θέση του χρησιμοποιούμενου drone.