PRECISION AGRICULTURE

Εφαρμογές & Υπηρεσίες UCANDRONE με χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων στην Γεωργία Ακριβείας
Διαχείριση καλλιεργειών με βάση τις πραγματικές ανάγκες

Διαχείριση καλλιεργειών με βάση τις πραγματικές ανάγκες Ορθολογική και αποτελεσματικότερη χρήση νερού, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων Αντιμετώπιση υπερλίπανσης ή τροφοπενίας Τοπική ελεγχόμενη άρδευση Προστασία εδάφους, υπογείων υδάτων και γενικά του περιβάλλοντος

Απόδοση καλλιεργειών

Ακριβής εκτίμηση απόδοσης καλλιεργειών Βελτιστοποίηση συγκομιδής και αύξηση της απόδοσης της παραγωγής

Αντιμετώπιση ασθενειών

Πρόληψη, ανίχνευση και μετριασμός ασθενειών

Παρακολούθηση και καταγραφή

Παρακολούθηση και καταγραφή υγρασίας, παρασίτων, εξάπλωσης ζιζανίων, έξαρσης επιδημιών, διάβρωσης εδαφών

Διαλειτουργικά αρχεία

Διαλειτουργικά αρχεία επισκόπησης

Απογραφή

Απογραφή καλλιεργειών και ζωικού κεφαλαίους

Μικρότερο κόστος

Μικρότερο κόστος καταγραφής

Πληροφόρηση

Ολοκληρωμένη, ακριβής και λεπτομερής πληροφόρηση

Χημικές εισροές

Ορθολογική και αποτελεσματικότερη χρήση των χημικών εισροών

Συγκομιδή

Βελτιστοποίηση συγκομιδής

Απόδοσης καλλιέργειας

Αύξηση απόδοσης καλλιέργειας

Προστασία περιβάλλοντος

Προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων

Διαχείριση συστημάτων ποιότητας

Ικανότητα διαχείρισης συστημάτων ποιότητας αφού όλα τα δεδομένα καταγράφονται

Εξασφάλιση πιστοποιήσεων

Εξασφάλιση πιστοποιήσεων και Βελτίωση ποιότητας των προϊόντων

UCANDRONE και «Έξυπνη» Γεωργία

Είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως που αξιοποιήσαμε την τεχνολογία των μη επανδρωμένων, ιπτάμενων συ-στημάτων UAS, της τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων GIS σε εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας, όχι μόνο στην καταγραφή και στην επισκόπηση, αλλά και στον τομέα της πρόβλεψης.

Σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε δικές μας ειδικές πλατφόρμες, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Ελληνικού χώρου, (έντονο ανάγλυφο, κλιματικές εναλλαγές, κατακερματισμένο κλήρος). Πρόκειται για μικρά, ευέλικτα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με τον πλέον προηγμένο εξοπλισμό σε κάμερες και αισθητήρες, κατάλληλα για επιχειρήσεις στον τομέα της ακριβούς γεωργίας, τα οποία σε σύγκριση με άλλες διαθέσιμες πλατφόρμες (δορυφόρους, επανδρωμένα αεροσκάφη, γε-ωργικούς ελκυστήρες), μπορούν να προσφέρουν: n απεριόριστη περιοδικότητα στη λήψη δεδομένων, χωρίς προβλήματα νεφοσκεπής n υψηλή χωρική ανάλυση n ασύγκριτα χαμηλό κόστος χρήσης ή κτήσης n δυνατότητα επιτόπιας επεξεργασίας δεδομένων Οι UAS πλατφόρμες της UCANDRONE, είναι άμεσα διαθέσιμες και για αγορά ή μίσθωση, με πλήρη τεχνική και εκπαιδευτική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας.

Όπως και οι επανδρωμένες πτήσεις ή οι δορυφόροι, έτσι και τα μη επανδρωμένα συστήματα της UCANDRONE, δεν κάνουν τίποτε παραπάνω απ’ το να καταγράφουν την αντανάκλαση του φωτός. Όμως σε αυτά η χωρική πληροφορία διαφέρει ποιοτικά, αφού το φως δεν χρειάζεται να διανύσει τόσο μεγάλο μέρος της ατμόσφαιρας και, λόγω ακριβώς της δυνατότητάς τους να πετούν χαμηλά, η χωρική ανάλυση που μας δίνουν, μας επιτρέπει να διακρίνουμε έως και 2εκατοστά αντι για 30μέτρα! Αυτή η υπερυψηλή διακριτικότητα, μας επιτρέπει να έχουμε καλύτερη ανάλυση της φυλλωσιάς σε μι-κρά φυτά σε κατακερματισμένους κλήρους, στον εντοπισμό μικρών συστάδων, όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση με άλλον τρόπο.

Με τις πλατφόρμες της UCANDRONE και με ταυτόχρονη χρήση της Τηλεπισκόπησης και των GIS συστημάτων, μετατρέπουμε το «σημειακό» σε «χωρικό» επίπεδο, καθιστώντας έτσι εφικτή την αμφίδρομη χρήση των αποτελεσμάτων, εμφανίζοντάς τα στο χώρο και στον χρόνο, έννοιες απόλυτα συνυφασμένες με την γεωργία και το περιβάλλον.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια αποτύπωσης δε-δομένων σε χάρτες, να κάνουμε ευκολότερη την ερμηνεία τους, να εξασφαλίσουμε δυνατότητες πολύ-κριτηριακής ανάλυσης, επιλογής ζωνών επιρροής και αποκλεισμού, με στόχο την μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της παραγωγής.

Με την συνεχή καταγραφή και μοντελοποίηση, δίνεται η δυνατότητα να αντιστρέψουμε την υπερλίπανση προς όφελος των υφιστάμενων καλλιεργειών, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα. Έτσι οι αγρότες μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο πόρο και να επανέλθουν στην ενεργό παραγωγή χωρίς την ανάγκη επιδοτήσεων και με αποτελέσματα σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα πιστοποίησης.

Τα δεδομένα που παράγει η πλατφόρμα μπορούν να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, που για να τα αποκτήσει κάποιος αυτή τη στιγμή, πρέπει να συνεργαστεί με πάνω από 4 διαφορετικούς επιστήμονες-επαγγελματίες. Έτσι ένας καλλιεργητής μπορεί να έχει σε ένα μόνο «πακέτο» πολλές διαφορετικές υπηρεσίες ταυτόχρονα, όπως για παράδειγμα: αναφορά ή χάρτη για τις ανάγκες της λίπανσης κάθε φυτού, για την πρόοδο και την προσδοκώμενη ποιότητα της παραγωγής, προτάσεις για την επίτευξη πιστοποιημένης παραγωγής και ποιότητας στα πλαίσια της GAP, τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες συμβατές με το Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα των Ucandrone UAS στην Γεωργία ακριβείας, στα πλαίσια της εξασφάλισης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, είναι η ευελιξία και η διαλειτουργικότητα του παραδοτέ-ου υλικού και των δεδομένων του συστήματος, δηλαδή η δυνατότητά του να συνδέεται και να λειτουρ-γεί απρόσκοπτα με άλλα συμβατά συστήματα. Μικρότερο κόστος πληροφορίας Το κόστος πτήσης είναι μηδαμινό και το μόνο που απαιτεί είναι την φυσική παρουσία του αεροσκάφους, σε αντίθεση για παράδειγμα με το πολύ μεγάλο κόστος της αεροφωτογράφισης με επανδρωμένο αερο-σκάφος. Συγκριτικά δε με τις δορυφορικές εικόνες, η παραγόμενη εικόνα είναι πολύ υψηλότερης ανάλυ-σης, χωρίς το πρόβλημα της νεφοκάλυψης και μπορεί να επαναληφθεί οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε, α-κριβώς στο σημείο που θέλουμε. Χρησιμοποίηση λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Με τη χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα οι πλατφόρμες της UCANDRONE είναι ευέλικτες, επεκτάσιμες, εύκολα προσαρμόσιμες σε κάθε άλλη ανάγκη.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΔΙΟΥ

Πραγματοποίηση πτήσεων με ειδικά επιλεγμένες πλατφόρμες πολυκοπτέρων, εξοπλισμένων με κατάλληλες κάμερες καταγραφής σε θερμικό ή /και οπτικό φάσμα με σκοπό τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών από την εποπτευόμενη περιοχή.

REAL TIME MONITORING
& POST INSPECTION

Ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο από το έδαφος καθώς και πρόβλεψη καταγραφής της εικόνας στην πλατφόρμα, για μετέπειτα παρακολούθηση από εξειδικευμένους τεχνικούς.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΠΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

Η παρεχόμενη εικόνα μπορεί να είναι στο οπτικό και το θερμικό φάσμα, με δυνατότητα εναλλαγής με τη βοήθεια ενός μόνο διακόπτη. Η θερμική εικόνα μπορεί να λάβει οποιαδήποτε κλίμακα θελήσει ο επιθεωρητής, δηλαδή να μεταβάλει τα χρώματα με τα οποία φαίνεται η διαφορά θερμοκρασίας (άσπρο, μαύρο σε κλίμακα του γκρι, ή παλέτα χρωμάτων).

ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 4Κ

Η χρήση video καταγραφής ανάλυσης 4Κ, μας παρέχει την καλύτερη
ποιότητα εικόνας που μπορούμε να έχουμε σήμερα.

Η ανάλυση αυτή ποικίλει από 3840×2160 έως 4096×3112 pixels, δηλαδή υπερ-διπλάσια της αντίστοι-χης full HD ποιότητας εικόνας, με δυνατότητα καταγραφής λεπτομερειών με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με δυνατότητα real time επιθεώρησης από το έδαφος.

Τρισδιάστατη απεικόνιση

Η χωρική τρισδιάστατη απεικόνιση σε ψηφιοποιημένη μορφή, με βάση τις αρχές της φωτογραμμε-τρίας, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στις βιομηχανικές εφαρμογές, ιδιαίτερα στη συγκριτική αποτύπωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Οποιαδήποτε κατασκευή ή τροποποίηση βιομηχανικής εγκατάστασης γίνεται ευκολότερα, με μικρό-τερο κόστος και λιγότερο χρόνο, όταν έχει αποδοθεί χωρικά σε ψηφιοποιημένη μορφή.

Η απεικόνιση αυτή πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της φωτογραμμετρίας.

Διαδοχικές φωτοληψίες, συγκεκριμένης επικάλυψης και χαρακτηριστικών, επεξεργάζονται από ειδικό λογισμικό και στη συνέχεια επεξεργάζονται με φωτογραμμετρικές διαδικασίες.

Αμέσως μετά, με εφαρμογή αριθμητικών υπολογισμών εξάγονται τρισδιάστατες απεικονίσεις του εδάφους σε:

DTM – Digital Terrain Model
DSM – Digital Surface Model
DEM – Digital Elevation Model
Στη συνέχεια, αφού διορθωθούν γεωμετρικά (γεωαναφορά), αποκτούν γεωδαιτικές συντεταγμένες στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς, ενώ τα αποτελέσματα απεικονίζονται σε ορθοφωτοχάρτες υψηλής ακρίβειας και σε 3D ψηφιακά μοντέλα

Δυνατότητα εστίασης – αυτόνομου χειρισμού κάμερας

Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα εστίασης (zoom) και στις δυο επιλογές του φάσματος αλλά και ανεξάρτητης μετακίνησης της κάμερας στους δύο άξονες.

Έτσι ο επιθεωρητής είναι σε θέση να εστιάσει όπου κρίνει ο ίδιος απαραίτητο κατά την διάρκεια της πτήσης, με την βοήθεια ενός διακόπτη αλλά και να στρέφει την κάμερα όπως αυτός επιθυμεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με ξεχωριστό χειριστήριο, ανεξάρτητα από την κίνηση και τη θέση του χρησιμοποιούμενου drone.

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας!

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας γνωρίσουμε, να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση! Σας περιμένουμε να γνωριστούμε!