Πρότυπο Ελληνικό Αυτόνομο Μη Επανδρωμένο Πλωτό Σύστημα USV ARGO

Πρότυπο Ελληνικό Αυτόνομο Μη Επανδρωμένο Πλωτό Σύστημα USV ARGO

Πρότυπο Ελληνικό Αυτόνομο Μη Επανδρωμένο Πλωτό Σύστημα USV ARGO

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ARGO Hellenic USV

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-03141

Περιγραφή

Το παρόν ερευνητικό έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μη
επανδρωμένου συστήματος πλωτής επιφάνειας με σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες
προκειμένου να βρεθούν αξιόπιστες και οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις στο
πρόβλημα της συλλογή αξιόπιστων, γρήγορων και εύκολα προσβάσιμων δεδομένων
σχετικά με το υδάτινο περιβάλλον.
Το σύστημα που θα αναπτυχθεί έχει προσαρμοσμένα «έξυπνα συστήματα» συλλογής και
ανάγνωσης δεδομένων με βάση τη συνδυασμένη χρήση αισθητήρων και επίγειων
συστημάτων ελέγχου προς τηλεχειρισμό και διαχείριση.
Το σύστημα παρουσιάζει αξιοσημείωτες καινοτομίες στους ακόλουθους τομείς:
i. τις δυνατότητες επεξεργασίας / ανάλυσης δεδομένων επί του σκάφους / σε
πραγματικό χρόνο
ii. μια ενεργειακά ανεξάρτητη και φιλική προς το περιβάλλον πλατφόρμα
(σκάφος) κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από την τελευταία αεροναυτική
iii. την ανάπτυξη αισθητήρων προηγμένης τεχνολογίας (φωτογραμμετρικό και
ραδιομετρικό αποτύπωμα, καθώς και τη σύνδεσή του με ρύπους, δείκτες και
αδρανειακούς αισθητήρες) και
iv. το λογισμικό διαχείρισης πληροφοριών, που αποτελεί τη μεγαλύτερη
καινοτομία του συστήματος, καθώς για πρώτη φορά εισάγει και αποτυπώνει
χωρικά τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που καταγράφονται από τους
αισθητήρες του, καθιστώντας έτσι δυνατή τη διαχείριση δεδομένων από
Πληροφορίες Γεωγραφικών Συστημάτων (GIS) από τοπικούς ή
απομακρυσμένους χρήστες.

Related Blogs